Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính K = 0 ∫ 7/3 ​ 3 3 x + 1 ​ x + 1 ​ d x

Tính       

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt t = 3 3 x + 1 ​ ⇒ x = 3 t 3 − 1 ​ ⇒ d x = t 2 d t Khi x = 0 thì t = 1 , x = 3 7 ​ thì t = 2 K = 3 1 ​ 1 ∫ 2 ​ ( t 4 + 2 t ) d t = ∣ ∣ ​ ( 15 t 5 ​ + 3 t 3 ​ ) ∣ ∣ ​ 1 2 ​ = 15 46 ​

 Đặt 

Khi  thì  thì  

       

1

Câu hỏi tương tự

Tính F = ∫ 3 x + 2 ​ x d x ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG