Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính ∫ 0 1 ​ 2 x 1 − x ​ dx

Tính 

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đ ặ t t = 1 − x ​ ⇒ t 2 = 1 − x v a ˋ − 2 tdt = dx ; x = 1 − t 2 Đ ổ i c ậ n : { x = 0 ⇒ t = 1 x = 1 ⇒ t = 0 ​ ⇒ ∫ 0 1 ​ 2 x 1 − x ​ dx = ∫ 1 0 ​ 2 ( 1 − t 2 ) . t . ( − 2 t ) dt = ∫ 0 1 ​ ( 4 t 2 − 4 t 4 ) dt = ( 3 4 ​ t 3 − 5 4 ​ t 5 ) ∣ ∣ ​ 1 0 ​ = 15 8 ​ Chọn D.

Chọn D.

1

Câu hỏi tương tự

chứng minh:Nếu f, g liên tục trên [ a ; b ] thì ( ∫ a b ​ f ( x ) g ( x ) d x ) 2 ≤ ∫ a b ​ f 2 ( x ) d x ⋅ ∫ a b ​ g 2 ( x ) d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG