Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính ∫ x sin 2 x 2 x sin 2 x − cos 2 x + 1 − x ​ d x

Tính 

V. Gia

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

∫ x sin 2 x 2 x sin 2 x − cos 2 x + 1 − x ​ d x = ∫ ( 2 + x 1 ​ − sin 2 x 1 ​ ) d x = 2 x + ln ∣ x ∣ + cot x + C

1

Câu hỏi tương tự

Tìm nguyên hàm của hàm số

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG