Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính I = ∫ 1 2 ​ 2 x d x

Tính 

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hướng dẫn giải Chọn đáp án B

Hướng dẫn giải 

Chọn đáp án B
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x − 1 x + 1 ​ có đồ thị (H). Số đường tiệm cận của (H) là?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG