Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính I = ∫ 1 e ​ x ( 1 + ln x ) ln x ​ ​ d x

Tính 

R. Roboteacher28

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Giải I = ∫ 1 e ​ x ( 1 + ln x ) ln x ​ ​ d x Đ ặ t t = ln x ​ ⇒ t 2 = ln x ⇒ 2 t d t = x d x ​ x = 1 ⇒ t = 0 x = e ⇒ t = 1 ⇒ I = ∫ 0 1 ​ 1 + t 2 t ​ .2 t d t = ∫ 0 1 ​ 1 + t 2 2 t 2 ​ d t = ∫ 0 1 ​ ( 2 − 1 + t 2 2 ​ ) d t = ( 2 t − 2 a rc tan t ) ∣ 0 1 ​ = 2 − 2 π ​

Giải

1

Câu hỏi tương tự

Cho f(x) là hàm liên tục cùng đạo hàm của nó trên [a,b]. Giả sử f ( a ) = f ( b ) = 0 và cho M = x ∈ [ a , b ] M a x ​ ∣ f ′ ( x ) ∣ . Chứng minh rằng ( b − a ) 2 4 ​ ∫ a b ​ ∣ f ( x ) ∣ d x ≤ M

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG