Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính I = ∫ 0 2 π ​ ​ 9 ( sin 2 x + cos 2 x ) dx

Tính 

  1. 0

  2. 9

  3. 18

  4. -9

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: I = ∫ 0 2 π ​ ​ 9 ( sin 2 x + cos 2 x ) dx = 9. ( 2 − cos 2 x ​ + 2 sin 2 x ​ ) ∣ ∣ ​ 2 π ​ 0 ​ ⇔ I = 9. ( 2 1 ​ + 0 ) − 9. ( 2 − 1 ​ + 0 ) = 9 Chọn B.

Ta có:

Chọn B.

1

Câu hỏi tương tự

chứng minh:Nếu f, g liên tục trên [ a ; b ] thì ( ∫ a b ​ f ( x ) g ( x ) d x ) 2 ≤ ∫ a b ​ f 2 ( x ) d x ⋅ ∫ a b ​ g 2 ( x ) d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG