Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính B = 0 ∫ π /2 ​ 8 sin x + 1 ​ 3 sin 2 x − 2 cos x ​ d x

Tính   

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt t = 8 sin x + 1 ​ ⇒ sin x = 8 t 2 − 1 ​ ⇒ cos x . d x = 4 1 ​ t d t Khi x = 0 ⇒ t = 1 , x = 2 π ​ ⇒ t = 3 B = 0 ∫ π /2 ​ 8 sin x + 1 ​ 2 cos x ( 3 sin x − 1 ) ​ d x = 16 1 ​ 1 ∫ 3 ​ ( 3 t 2 − 11 ) d t = 16 1 ​ ( t 3 − 11 t ) ∣ ∣ ​ 1 3 ​ = 4 1 ​

Đặt 
Khi  

 

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân I = ∫ 5 17 ​ x − 2 x − 1 ​ d x ​ .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG