Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính lo g 120 ​ 600 theo a = lo g 2 ​ 3 và b = lo g 3 ​ 5

Tính theo

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ giả thiết ta có ab = lo g 2 ​ 3 ⋅ lo g 3 ​ 5 = lo g 2 ​ 5 Suy ra = 3 + a + ab 3 + a + 2 ab ​ Chọn A

Từ giả thiết ta có

Suy ra log subscript 120 invisible function application 600 equals fraction numerator log subscript 2 invisible function application open parentheses 2 cubed times 3 times 5 squared close parentheses over denominator log subscript 2 invisible function application open parentheses 2 cubed times 3 times 5 close parentheses end fraction equals fraction numerator 3 plus log subscript 2 invisible function application 3 plus 2 log subscript 2 invisible function application 5 over denominator 3 plus log subscript 2 invisible function application 3 plus log subscript 2 invisible function application 5 end fraction

Chọn A

1

Câu hỏi tương tự

Trên khoảng ( 0 ; + ∞ ) , đạo hàm của hàm số y = lo g 2 ​ x là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG