Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính thể tích vật thể tròn xoay được tạo ra khi quay quanh trục Ox miền (D) giới hạn bởi y = ln x , y = 0 , x = 2

Tính thể tích vật thể tròn xoay được tạo ra khi quay quanh trục Ox miền (D) giới hạn bởi 

R. Roboctvx109

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: V = π ∫ 1 2 ​ ( lnx ) 2 dx Đặt { u = ln x ⇒ d u = x d x ​ d v = ln x d x ⇒ v = x ( ln x − 1 ) ​ V = π ∫ 1 2 ​ ( lnx ) 2 dx = π [ xlnx ( lnx − 1 ) ∣ 1 2 ​ − ∫ 1 2 ​ ( lnx − 1 ) dx ] ∣ ∣ ​ 1 2 ​ = 2 π ln 2 ( ln 2 − 1 ) − π [ x ( lnx − 1 ) − x ] ∣ 1 2 ​ = 2 π ln 2 ( ln 2 − 1 ) − π [ ( 2 ln 2 − 4 ) + 2 ] = 2 π ( ln 2 ) 2 − 2 π ln 2 − 2 π ln 2 + 2 π = 2 π [ ( ln 2 ) 2 − 2 ln 2 + 1 ] = 2 π ( ln 2 − 1 ) 2 ( đ vtt )

Ta có: 

Đặt 

1

Câu hỏi tương tự

Gọi là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục hoành, đường thẳng (như hình bên dưới). Hỏi cách tính nào dưới đây đúng? A. B. C. D.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG