Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính thể tích V của vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng x =1; x =3, biết rằng thiết diện của vật thể cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ( 1 ≤ x ≤ 3 ) là hình vuông có cạnh 3 − x ​

Tính thể tích V của vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng x = 1; x = 3, biết rằng thiết diện của vật thể
cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ  là hình vuông có cạnh 

  1. 2

  2. 2

  3. 1

R. Robo.Ctvx14

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Diện tích thiết diện là S (x) = ( 3 − x ​ ) 2 = 3 - x ⇒ ∫ 1 3 ​ ( 3 − x ) d x = ( 3 x − 2 x 2 ​ ) ∣ ∣ ​ 1 3 ​ = 2

Diện tích thiết diện là S (x) =  = 3 - x

1

Câu hỏi tương tự

Đổ nước vào một thùng hình trụ có bán kính đáy . Nghiêng thùng sao cho mặt nước chạm vào miệng cốc và đáy cốc như hình vẽ thì mặt nước tạo với đáy cốc một góc Hỏi thể tích của thùng là bao nhiêu ?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG