Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính thể tích V của vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng x = 0 và x = 4, biết rằng khi cắt bởi mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục Oxtại điểm có hoành độ x (0<x<4)thì được thiết diện là nửa hình tròn có bán kính R = x 4 − x ​

Tính thể tích V của vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng x = 0 và    x = 4, biết rằng khi cắt bởi mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x (0<x<4) thì được thiết diện là nửa hình tròn có bán kính 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

T ỉn h đọ̀ d à i c ủ a hai vecto a , b v à g ó c gi û ra hai vecto ( a , b ) trong m ỗ i tri ơ ng h ơ p sau: a / a = ( 4 ; 3 ; 1 ) , b = ( − 1 ; 2 ; 3 ) b / a = ( 2 ; 5 ; 4 ) , b = ( 6 ; 0 ; − 3 ) .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG