Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính thể tích V của một cái cốc hình trụ có bán kính đáy bằng 5cm, chiều cao bằng 10cm .

Tính thể tích V của một cái cốc hình trụ có bán kính đáy bằng 5cm, chiều cao bằng 10cm . 
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Thể tích V của khối trụ là V = π r 2 h = π . 5 2 .10 = 250 π cm 3

Thể tích V của khối trụ là 
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD, H là tâm của đáy, I là trung điểm của đoạn SH, khoảng cách từ I đến mặt phẳng (SBC) bằng 2 a ​ và mặt phẳng (SBC)tạo với đáy (ABCD) góc α . Chứng minh thể tích khối c...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG