Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính thể tích V của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường y = tan x ​ , y = 0 , x = 0 , x = 4 π ​ xung quanh trục Ox.

Tính thể tích V của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường  xung quanh trục Ox.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Ch ứ ng minh r ằ ng ph ươ ng tr ì nh có ít nhất 3 nghiệm phân biệt trong ( − 1 ; 2 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG