Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính thể tích V của khối lập phương ABCD.A'B'C'D', biết tổng diện tích các mặt của hình lậpphương bằng 150

 Tính thể tích V của khối lập phương ABCD.A'B'C'D', biết tổng diện tích các mặt của hình lập phương bằng 150
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Mỗi mặt của hình lập phương có diện tích là: 150 ÷ 6 = 25 Cạnh của hình lập phương là: 5 Vậy thể tích của khối lập phương là: 5 3 = 125

Mỗi mặt của hình lập phương có diện tích là:

Cạnh của hình lập phương là: 5

Vậy thể tích của khối lập phương là: 
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối chóp S.ABC có A B = A C = a , BC = 2 a ​ , S A = a 3 ​ , S A B = S A C = 3 0 0 . Tính thể tích khối chóp S.ABC.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG