Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính thể tích V của khối hộp chữ nhật ABCDA'B'C'D' biết AB = a , AD = 2a, A. B. C. D.

Tính thể tích V của khối hộp chữ nhật ABCDA'B'C'D'  biết  AB = a , AD = 2a, A C apostrophe equals a square root of 14

A. V equals 2 a cubed

B. V equals 6 a cubed

C. V equals fraction numerator a cubed square root of 14 over denominator 3 end fraction

D. V equals a cubed square root of 5

  1. V equals 2 a cubed

  2. V equals 6 a cubed

  3. V equals fraction numerator a cubed square root of 14 over denominator 3 end fraction

  4. V equals a cubed square root of 5

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là B.

Đáp án đúng là B.

V equals 6 a cubed

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm f ′ ( x ) = ( x 2 − 1 ) ( x − 4 ) với mọi x ∈ R . Hàm số g ( x ) = f ( 3 − x ) có bao nhiêu điểm cực đại?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG