Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính thể tích V của khối cầu ngoại tiếp hình lập phương cạnh a. A. B. C. D.

Tính thể tích V của khối cầu ngoại tiếp hình lập phương cạnh a.

A. V equals πa cubed

B. V equals fraction numerator 4 πa cubed over denominator 3 end fraction

C. V equals fraction numerator πa cubed square root of 2 over denominator 3 end fraction

D. V equals fraction numerator πa cubed square root of 3 over denominator 2 end fraction

  1. V equals πa cubed

  2. V equals fraction numerator 4 πa cubed over denominator 3 end fraction

  3. V equals fraction numerator πa cubed square root of 2 over denominator 3 end fraction

  4. V equals fraction numerator πa cubed square root of 3 over denominator 2 end fraction

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là D.

Đáp án đúng là D.

3

Câu hỏi tương tự

Cho khối tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc và O A = a , OB = b , OC = c . Thể tích V của khối tứ diện OABC được tính bởi công thức nào sau đây?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG