Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính thể tích khối tròn xoay thu được khi quay hònh phẳng được giới hạn bởi đường cong y = A 2 − x 2 ​ và trục hoành quanh trục hoành.

Tính thể tích khối tròn xoay thu được khi quay hònh phẳng được giới hạn bởi đường cong  và trục hoành quanh trục hoành.

R. Robo.Ctvx2

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta thấy y = A 2 − x 2 ​ ⇔ y 2 = A 2 − x 2 ⇔ x 2 + y 2 = A 2 Do A 2 − x 2 ​ ≥ 0 với mọi x , do vậy đây là phương trình nửa đường tròn tâm O, bán kính R = A nằm phía trên trục Ox. Khi quay quanh trục Ox thì hình phẳng sẽ tạo nên một khối cầu tâm O, bán kính R=A (hình 3.11). Do vậy ta có luôn V = 3 4 ​ ⋅ π ⋅ A 3

Ta thấy

Do  với mọi x , do vậy đây là phương trình nửa đường tròn tâm O, bán kính  nằm phía trên trục Ox. Khi quay quanh trục Ox thì hình phẳng sẽ tạo nên một khối cầu tâm O, bán kính R=A (hình 3.11).

Do vậy ta có luôn

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm sốy = f(x) có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình f ( x + 1 ) − x 2 + 3 x + 5 m 2 ​ = 0 có nghiệm trên khoảng (-1;1)?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG