Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường y = x 1 ​ , y = 0 , x = 1 và x = a (a > 1)quay xung quanh trục Ox

Tính thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường ,  và x = a (a > 1) quay xung quanh trục Ox

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tính thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường y = x 1 ​ , y = 0 , x = 1 và x = a (a > 1) quay xung quanh trục Ox là :

Tính thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường ,  và x = a (a > 1) quay xung quanh trục Ox là :

4

Câu hỏi tương tự

a) Tim nghi ệ m c ủ a ph ươ ng tr ì nh: sin 4 x + cos 4 x = cos 2 x Thỏa mãn phương trình

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG