Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính thể tích khối lăng trụ tam giác đều ABD.A'B'C' viết tất cả các cạnh của lăng trụ đều bằng 2a.

Tính thể tích khối lăng trụ tam giác đều ABD.A'B'C' viết tất cả các cạnh của lăng trụ đều bằng 2a.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A △ ABC đều cạnh 2 a ⇒ S △ ABC ​ = a 2 3 ​ Vậy thể tích khối lăng trụ đều ABC.A'B'C' là V = AA ′ . S △ ABC ​ = 2 a . a 2 3 ​ = a 3 ​ a 3

Chọn A

đều cạnh 

Vậy thể tích khối lăng trụ đều ABC.A'B'C' là

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp có đáy là tam giác vuông cân tại , có . Cạnh bên vuông góc với mặt phẳng , góc giữa và mặt phẳng bằng . Mặt phẳng đi qua (với là trọng tâm tam giác ) , song song với , cắt và lần lượt tạ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG