Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính thể tích khối hộp chữ nhật có các kích thước a, 2a, 3a

Tính thể tích khối hộp chữ nhật có các kích thước a, 2a, 3a

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Ta có V = a .2 a .3 a = 6 a 3

Chọn D

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Thể tích của khối trụ có chu vi đáy bằng 4 π a và độ dài đường cao bằng a là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG