Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường quay xung quanh trục Ox: y = 2 x + 1 ​ . 3 − x . y = 0 , x = 1 .

Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường quay xung quanh trục Ox: .

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có 2 x + 1 ​ . 3 − x = 0 ⇔ x = − 2 1 ​ . Thể tích khối tròn xoay được áp dụng bởi công thức V = π ∫ a b ​ [ f 2 ( x ) ] dx , ta c o ˊ V = π ∫ − 2 1 ​ 1 ​ ( 2 x + 1 ) 3 − 2 x dx Đ ặ t { u = 2 x + 1 dv = 3 − 2 x dx ​ ⇒ { du = 2 dx v = − 2 l n 3 1 ​ 3 − 2 x ​ Áp dụng công thức tích phân từng phần ta có: ∫ − 2 1 ​ 1 ​ ( 2 x + 1 ) 3 − 2 x dx = − 2 ln 3 1 ​ 3 − 2 x ( 2 x + 1 ) ∣ ∣ ​ 1 − 2 1 ​ ​ + ln 3 1 ​ ∫ − 2 1 ​ 1 ​ 3 − 2 x d x = − 6 ln 3 1 ​ − 2 ln 2 3 1 ​ 3 − 2 x ∣ ∣ ​ 1 − 2 1 ​ ​ = 18 ln 2 3 26 − 3 ln 3 ​ V ậ y V = ( 18 ln 2 3 26 − 3 ln 3 ​ ) π ( đ vdt ) .

Ta có .

Thể tích khối tròn xoay được áp dụng bởi công thức

Áp dụng công thức tích phân từng phần ta có:

1

Câu hỏi tương tự

Cho ba vectơ a = ( 1 , 1 , − 2 ) ; b = ( 2 , − 1 , 2 ) ; c = ( − 2 , 3 , − 2 ) . Xác định vectơ d thỏa mãn a . d = 4 ; b . d = 5 ; c . d = 7

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG