Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính thể tích của khối trụ biết bán kính đáy của hình trụ đó bằng a và thiết diện đi qua trục là một hình vuông.

Tính thể tích của khối trụ biết bán kính đáy của hình trụ đó bằng a và thiết diện đi qua trục là một hình vuông.

  1. 2 πa cubed 

  2. 2 over 3 πa cubed 

  3. 4 πa cubed 

  4. πa cubed 

L. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A. Theo bài ra thiết diện qua trục của hình trụ là hình vuông nên hình trụ có bán kính đáy là a, chiều cao 2a. Do đó thể tích khối trụ là: V = πR 2 h = πa 2 .2a = 2πa 3 .

Đáp án A. 2 πa cubed

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Hình học có đáp án (Đề 4)

Theo bài ra thiết diện qua trục của hình trụ là hình vuông nên hình trụ có bán kính đáy là a, chiều cao 2a.

Do đó thể tích khối trụ là: V = πR2h = πa2.2a = 2πa3.

1

Câu hỏi tương tự

Gọi r là bán kính đường tròn đáy và l là độ dài đường sinh của khối trụ. Thể tích khối trụ là

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG