Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính thể tích của khối tứ diện đều có cạnh bằng 2

Tính thể tích của khối tứ diện đều có cạnh bằng 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Gọi G là trọng tâm tam giác BCD, M là trung điểm của CD ta có: BM = 2 2 3 ​ ​ = 3 ​ ; BG = 3 2 ​ BM = 3 2 3 ​ ​ A G ⊥ ( BC D ) ⇒ A G ⊥ BG ⇒ SG = A B 2 − B G 2 ​ = 2 2 − ( 3 2 3 ​ ​ ) 2 ​ = 3 2 6 ​ ​ S △ BC D ​ = 2 1 ​ BM . C D = 2 1 ​ . 3 ​ .2 = 3 ​ ⇒ V A BC D ​ = 3 1 ​ A G . S △ BC D ​ = 3 1 ​ . 3 ​ . 3 2 6 ​ ​ = 3 2 2 ​ ​

Chọn C

Gọi G là trọng tâm tam giác BCD, M là trung điểm của CD ta có:

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối chóp S.ABC có A B = A C = a , BC = 2 a ​ , S A = a 3 ​ , S A B = S A C = 3 0 0 . Tính thể tích khối chóp S.ABC.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG