Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính thể tích của khối tứ diện đều có cạnh bằng 2

Tính thể tích của khối tứ diện đều có cạnh bằng 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Gọi G là trọng tâm tam giác BCD, M là trung điểm của CD ta có: BM = 2 2 3 ​ ​ = 3 ​ ; BG = 3 2 ​ BM = 3 2 3 ​ ​ A G ⊥ ( BC D ) ⇒ A G ⊥ BG ⇒ SG = A B 2 − B G 2 ​ = 2 2 − ( 3 2 3 ​ ​ ) 2 ​ = 3 2 6 ​ ​ S △ BC D ​ = 2 1 ​ BM . C D = 2 1 ​ . 3 ​ .2 = 3 ​ ⇒ V A BC D ​ = 3 1 ​ A G . S △ BC D ​ = 3 1 ​ . 3 ​ . 3 2 6 ​ ​ = 3 2 2 ​ ​

Chọn C

Gọi G là trọng tâm tam giác BCD, M là trung điểm của CD ta có:

1

Câu hỏi tương tự

Bên trong hình vuông cạnh a, dựng hình sao bốn cánh đều như hình vẽ (các kích thước cần thiết cho như ở trong hình). Tính thể tích V của khối tròn xoay sinh ra khi quay hình sao đó quanh trục Ox.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG