Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính thể tích của khối nón có độ dài đường sinh bằng 3, bán kính đáy bằng 2

Tính thể tích của khối nón có độ dài đường sinh bằng 3, bán kính đáy bằng 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Độ dài đường cao bằng h = 3 2 − 2 2 ​ = 5 ​ Thể tích của khối nón bằng V = 3 1 ​ π R 2 h = 3 1 ​ π 2 2 5 ​ = 3 4 π 5 ​ ​

Chọn B

Độ dài đường cao bằng 

Thể tích của khối nón bằng 

1

Câu hỏi tương tự

Một hình trụ có đường kính đáy 6cm và độ dài đường cao h = 5cm. Thể tích của khối trụ đó bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG