Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính I = ∫ 1 − x 2 x ​ d x ta được:

Tính  ta được: 

R. Roboteacher29

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

I = ∫ 1 − x 2 x ​ d x = ∫ 2 − 1 ​ . x 2 − 1 2 x ​ . d x = ∫ 2 − 1 ​ . x 2 − 1 d ( x 2 − 1 ) ​ = − 2 1 ​ ln ∣ ∣ ​ x 2 − 1 ∣ ∣ ​ + C

1

Câu hỏi tương tự

Cho ∫ 0 6 ​ f ( x ) d x = 12 . Tính I= ∫ 0 6 ​ f ( 3 x ) d x

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG