Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính tất cả các giá trị của tham số m để hàm số có cực trị?

Tính tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y equals 1 third left parenthesis m plus 1 right parenthesis x cubed minus x squared plus left parenthesis 2 m plus 1 right parenthesis x plus 3 space có cực trị?

  1. m element of open parentheses negative 3 over 2 semicolon 0 close parentheses

  2. m element of open parentheses negative 3 over 2 semicolon 0 close parentheses backslash open curly brackets negative 1 close curly brackets

  3. m element of open square brackets negative 3 over 2 semicolon 0 close square brackets

  4. m element of open square brackets negative 3 over 2 semicolon 0 close square brackets backslash open curly brackets negative 1 close curly brackets

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

TH1: m + 1= 0 , hàm số đã cho là hàm bậc 2 luôn có cực trị. Tổng hợp lại chọn A

TH1: m + 1= 0 , hàm số đã cho là hàm bậc 2 luôn có cực trị.

 T H 2 colon space m plus 1 not equal to 0 comma space y apostrophe space equals space left parenthesis m plus 1 right parenthesis x squared minus 2 x plus 2 m plus 1 comma space y apostrophe space greater than 0 left right double arrow m element of open parentheses negative 3 over 2 semicolon 0 close parentheses backslash open curly brackets negative 1 close curly brackets

Tổng hợp lại chọn A

1

Câu hỏi tương tự

Đạo hàm của hàm số

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG