Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính 3 16 C 16 n ​ − 3 15 C 16 1 ​ + 3 14 C 16 2 ​ + ⋯ + C 16 16 ​ = 2 16 Tính tích phân J = ∫ 0 π ​ + 3 m u ∣ cos x ∣ sin x ​ d x

Tính 

Tính tích phân 

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a, Ta có ( 3 x − 1 ) 16 = ( 3 x + ( − 1 ) ) 16 = C 16 11 ​ ( 3 x ) 16 + C 16 1 ​ ( 3 x ) 15 ( − 1 ) 1 + C 16 2 ​ ( 3 x ) 14 ( − 1 ) 2 + ⋯ + C 16 16 ​ ( − 1 ) = 3 16 C 16 11 ​ × x 16 − 3 15 C 16 1 ​ x 14 + 3 14 C 16 2 ​ x 14 − 3 13 C 16 7 ​ x 13 + ⋯ + C 16 16 ​ Chọn x=1 ta có ( 3 x − 1 ) 16 = 3 16 C 16 11 ​ − 3 14 C 16 1 ​ + 3 14 C 16 2 ​ − 3 17 C 16 3 ​ + ⋯ + C 16 16 ​ Chọn x=1 ta có ( 3 x − 1 ) 16 = 3 16 C 16 11 ​ − 3 14 C 16 1 ​ + 3 14 C 16 2 ​ − 3 17 C 16 3 ​ + ⋯ + C 16 16 ​ b, Tính J = ∫ 0 π ​ + 3 m u ∣ cos x ∣ sin x ​ d x

a, Ta có 

Chọn x=1 ta có 

Chọn x=1 ta có 

b, Tính 

table attributes columnalign right end attributes row blank cell blank equals stretchy integral subscript 11 superscript pi     cos invisible function application x square root of sin invisible function application x end root d x minus stretchy integral subscript pi over 2 end subscript superscript pi     cos invisible function application x square root of sin invisible function application x end root d x end cell row blank cell blank equals stretchy integral subscript 0 superscript pi     left parenthesis sin invisible function application x right parenthesis squared d left parenthesis sin invisible function application x right parenthesis minus stretchy integral subscript pi over 2 end subscript superscript pi     left parenthesis sin invisible function application x right parenthesis squared d left parenthesis sin invisible function application x right parenthesis end cell end table

table attributes columnalign right end attributes row blank cell blank equals open 2 over 3 left parenthesis sin invisible function application x right parenthesis to the power of 3 over 2 end exponent close vertical bar subscript 0 superscript pi over 2 end superscript minus 2 over 3 left parenthesis sin invisible function application x right parenthesis to the power of 3 over 2 end exponent ∣ table row pi row cell pi over 2 end cell end table end cell row blank cell blank equals 2 over 3 open square brackets open parentheses sin invisible function application pi over 2 close parentheses to the power of 3 over 2 end exponent minus left parenthesis sin invisible function application 0 right parenthesis to the power of 3 over 2 end exponent close square brackets minus 2 over 3 open square brackets left parenthesis sin invisible function application pi right parenthesis to the power of 3 over 2 end exponent minus open parentheses sin invisible function application pi over 2 close parentheses to the power of 3 over 2 end exponent close square brackets end cell row blank cell blank equals 2 over 3 left parenthesis 1 minus 0 right parenthesis minus 2 over 3 left parenthesis 0 minus 1 right parenthesis equals 4 over 3 end cell row blank cell text  Vạy:  end text open straight J equals 4 over 3 close square brackets end cell end table

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG