Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính I = ∫ 0 + ​ + 3 m u sin 3 x dx Tính tích phân miền phẳng (D) giới hạn bởi các đường cong x 2 = 4 y v a ˋ y = x 2 + 4 8 ​

Tính 

Tính tích phân miền phẳng (D) giới hạn bởi các đường cong 

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1, 1 = ∫ a 1 π ​ ​ + 3 m u sin 3 x d x Ta có I = ∫ 0 2 ​ + 3 m u sin 2 x sin x d x Cách khác I = 4 1 ​ ∫ 1 2 ​ + 3 m u ( 3 sin x − sin 3 x ) d x 2, Diện tích hình phẳng Giao điểm của hai đường cong là nghiệm của hệ

1, 

Ta có 

table attributes columnalign right end attributes row blank cell blank equals negative stretchy integral subscript 1 superscript pi over 2 end superscript     open parentheses 1 minus cos squared invisible function application x close parentheses d left parenthesis cos invisible function application x right parenthesis end cell row blank cell I equals negative open parentheses cos invisible function application x minus open 1 third cos squared invisible function application x close vertical bar subscript 11 superscript n equals 1 minus 1 third equals 2 over 3 close end cell end table

Cách khác 

table attributes columnalign right end attributes row blank cell I equals negative 3 over 4 stretchy integral subscript 0 superscript pi over 2 end superscript     d left parenthesis cos invisible function application x right parenthesis plus negative 1 over 12 stretchy integral subscript 0 superscript pi     d left parenthesis cos invisible function application 3 x right parenthesis end cell row blank cell I equals open 3 over 4 cos invisible function application x close vertical bar subscript 11 superscript pi over 2 end superscript plus open 1 over 12 cos invisible function application 3 x close vertical bar subscript 0 superscript pi over 2 end superscript equals 3 over 4 minus 1 over 12 equals 2 over 3 end cell end table

2, Diện tích hình phẳng

Giao điểm của hai đường cong là nghiệm của hệ

1 fourth x squared equals fraction numerator 8 over denominator x squared plus 4 end fraction left right double arrow blank x to the power of 4 plus 4 x squared minus 32 equals 0 left right double arrow open square brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x squared equals 4 end cell cell left right double arrow x equals plus-or-minus 2 end cell row cell x squared equals negative 8 end cell cell text  (loại)  end text end cell end table close y equals fraction numerator 8 over denominator x squared plus 4 end fraction rightwards double arrow y to the power of straight apostrophe equals fraction numerator negative 16 x over denominator open parentheses x squared plus 4 close parentheses squared end fraction

 

1

Câu hỏi tương tự

Tích phân ∫ 1 e ​ lnxdx

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG