Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính (tính nhanh nếu có thể): a) 79 . 283 + 21 . 301 + 79 . 17 – 21 b) 8 19 : 8 18 .8 + 4. 3 2 − 1 2018 c) 700 + {5 . [60 : (5 – 3 . 7 0 )] – 1 0 2 }

Tính (tính nhanh nếu có thể):
a) 79 . 283 + 21 . 301 + 79 . 17 – 21
b) 
c) 700 + {5 . [60 : (5 – 3 . )] – }

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình vẽ bên: a) Trên hình vẽ có bao nhiêu góc? Viết tên các góc đó. b) Điểm A trên tia Ox (A khác O), điểm B trên tia Oz (B khác O). Đoạn thẳng AB cắt những tia nào?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG