Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính tổng S = 2019 1 ​ ( C 2019 1 ​ ) 2 + 2018 2 ​ ( C 2019 2 ​ ) 2 + ... + 2 2018 ​ ( C 2019 2018 ​ ) 2 + 1 2019 ​ ( C 2019 2019 ​ ) 2

Tính tổng 

R. Robo.Ctvx4

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét số hạng tổng quát: T k ​ = 2020 − k k ​ . ( C 2019 k ​ ) 2 = 2020 − k k ​ . ( 2019 − k )! k ! 2019 ! ​ . C 2019 k ​ = ( 2019 − k )! k ! 2019 ! ​ . C 2019 k ​ = C 2019 k − 1 ​ . C 2019 2019 − k ​ ∀ k = 1 , 2 , ... , 2019 S u y r a S = C 2019 0 ​ . C 2019 2018 ​ + C 2019 1 ​ + C 2019 2017 ​ + ... + C 2019 2017 ​ . C 2019 1 ​ + C 2019 2018 ​ . C 2019 0 ​ Xét ( 1 + x ) 2019 ( 1 + x ) 2019 = ( C 2019 0 ​ + C 2019 1 ​ + ... + C 2019 2019 ​ x 2019 ) ( C 2019 0 ​ + C 2019 1 ​ + ... + C 2019 2019 ​ x 2019 ) Hệ số của x 2018 trong khai triển ( 1 + x ) 2019 ( 1 + x ) 2019 là C 2019 0 ​ . C 2019 2018 ​ + C 2019 1 ​ . C 2019 2017 ​ + ... + C 2019 2017 ​ . C 2019 1 ​ + C 2019 2018 ​ . C 2019 0 ​ (1) Xét khai triển ( 1 + x ) 4038 = C 4028 0 ​ + C 4028 1 ​ + ... + C 4028 2018 ​ x 2018 + C 4028 4038 ​ x 4038 Hệ số của x 2018 trong khai triển ( 1 + x ) 4038 ( 1 + x ) 4038 l a ˋ C 4038 2018 ​ ( 2 ) Từ (1) và (2) ta có S = 2019 1 ​ ( C 2019 1 ​ ) 2 + 2018 2 ​ ( C 2019 2 ​ ) 2 + ... + 2 2018 ​ ( C 2019 2018 ​ ) 2 + 1 2019 ​ ( C 2019 2019 ​ ) 2 = C 4038 2018 ​

Xét số hạng tổng quát: 

Xét 

Hệ số của  trong khai triển  là

 (1)

Xét khai triển 

Hệ số của  trong khai triển 

Từ (1) và (2) ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm hệ số của số hạng chứa x 8 trong khai triểnnhị thức Niutơn của ( 2 x n ​ + 2 x ​ ) 2 n ; ( x  = 0 ) biếtsố nguyên dương n thỏa mãn là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG