Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình 5 s i n 2 x + 5 c o s 2 x = 2 5 ​ t r e ^ n đ o ạ n [ 0 ; 2 π ] .

Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình 

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có 5 s i n 2 x + 5 c o s 2 x ≥ 2 5 s i n 2 x . 5 c o s 2 x ​ ⇔ 5 s i n 2 x + 5 c o s 2 x ≥ 2 5 s i n 2 x + c o s 2 x ​ = 2 5 ​ Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi 5 s i n 2 x = 5 c o s 2 x ⇔ sin 2 x = cos 2 x ⇔ cos 2 x = 0 ⇔ x = 4 π ​ + k 2 π ​ , k ∈ Z . Mà x ∈ [ 0 ; 2 π ] n e ^ n x ∈ { 4 π ​ ; 4 3 π ​ ; 4 5 π ​ ; 4 7 π ​ } Khi đó T= 4 π ​ ; 4 3 π ​ ; 4 5 π ​ ; 4 7 π ​ = 4 π .

Ta có 

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi 

Mà 

Khi đó T=

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tọa độ giao điểm M của đồ thị (C): y= x − 1 2 x + 1 ​ và đường thẳng d:y=3

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG