Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính tổng tất cả các giá trị của m biết đồ thị hàm số : y = x 3 − 2 m x 2 + ( m + 3 ) x + 4 và đường thẳng y = x + 4 cắt nhau tại 3 điểm phân biệt A(0;4), B, C sao cho diện tích tam giác IBC bằng 8 2 ​ với I (1;3)

Tính tổng tất cả các giá trị của m biết đồ thị hàm số : 

và đường thẳng  cắt

nhau tại 3 điểm phân biệt  A(0;4), B, C sao cho diện tích tam

giác IBC bằng  với I (1;3) 
 

  1. 3

  2. 8

  3. 1

  4. 5

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét phương trình hoành độ giao điểm : Để y = x 3 + 2 m x 2 + ( m + 3 ) x + 4 và đường thẳng y = x + 4 cắt nhau tại 3 điểm phân biệt thìphương trình (1) phải có 2 nghiệm phân biệt khác 0 Khi đó: x B ​ ; x c ​ là 2 nghiệm của phương trình (1), áp dụng định lí Vi-ét ta có : { x B ​ + x C ​ = − 2 m x B ​ x C ​ = m + 2 ​ Ta có : S △ I BC ​ = 2 1 ​ d ( I ; BC ) . BC = 2 1 ​ d ( I ; d ) . BC ⇒ BC = d ( I ; d ) 2 S △ I BC ​ ​ Mà d ( I ; d ) = 2 ​ ∣ 1 − 3 + 4 ∣ ​ = 2 ​ ⇒ BC = 2 ​ 2.8 2 ​ ​ = 16 Phương trình bậc hai ẩn m có 2 nghiệm phân biệt m 1 ​ , m 2 ​ và m 1 ​ + m 2 ​ = 1

Xét phương trình hoành độ giao điểm :

Để  và đường thẳng  

cắt nhau tại 3 điểm phân biệt thì phương trình (1) phải có 2

nghiệm phân biệt khác 0 

Khi đó:   là 2 nghiệm của phương trình (1), áp dụng định

lí Vi-ét ta có : 

Ta có : 

Mà  

 

Phương trình bậc hai ẩn m có 2 nghiệm phân biệt   

 và    

 

 

 

 

 

3

Câu hỏi tương tự

Đường cong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG