Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính tổng sau: A. B. n C. 0 D. 1

Tính tổng sau: S equals C subscript n superscript 1 3 to the power of n minus 1 end exponent plus 2 C subscript n superscript 2 3 to the power of n minus 2 end exponent plus 3 C subscript n superscript 3 3 to the power of n minus 3 end exponent plus... n C subscript n superscript n

A. 4 to the power of n minus 1 end exponent

B. n4 to the power of n minus 1 end exponent

C. 0

D. 1

  1. 4 to the power of n minus 1 end exponent

  2. n4 to the power of n minus 1 end exponent

  3. 0

  4. 1

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Số hạng không chứa x trong khai triển là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG