Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính tổng số nguyên x thõa mãn: − 5 ≤ x ≤ 5

Tính tổng số nguyên x thõa mãn:  

R. Robo.Ctvx42

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Các số nguyên x thõa mãn bất đẳng thức − 5 ≤ x ≤ 5 là tập hợp B các số sau: B = { − 5 ; − 4 ; − 3 ; − 2 ; − 1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 } Tống các số nguyên vừa tìm được là: ( − 5 ) + 5 + ( − 4 ) + 4 + ( − 3 ) + 3 + ( − 2 ) + 2 + ( − 1 ) + 1 + 0 = 0

Các số nguyên x thõa mãn bất đẳng thức  là tập hợp B các số sau:

Tống các số nguyên vừa tìm được là: 

3

Câu hỏi tương tự

Tính tổng số nguyên x thõa mãn − 9 < x < 7

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG