Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính tổng các nghiệm trong đoạn [0;30]của phương trình tanx = tan3x

Tính tổng các nghiệm trong đoạn [0;30] của phương trình tanx = tan3x

  1. 45

  2. 55

R. Roboteacher119

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

67

Câu hỏi tương tự

Số giá trị nguyên của tham số m đểphương trình có nghiệm là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG