Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính tổng các hệ số của lũy thừa bậc ba, lũy thừa bậc hai và lũy thừa bậc nhất trong kết quả của phép nhân: (x 2 + x + 1)(x 3 – 2x + 1) A. 1 B. -2 C. – 3 D. 3

Tính tổng các hệ số của lũy thừa bậc ba, lũy thừa bậc hai và lũy thừa bậc nhất trong kết quả của phép nhân:

(x2 + x + 1)(x3 – 2x + 1)

A. 1            

B. -2           

C. – 3         

D. 3

  1. 1

  2. -2

  3. -3

  4. 3

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là C. Ta có: (x 2 + x + 1)(x 3 – 2x + 1) = x 2 .x 3 + x 2 .(-2x) + x 2 .1 + x.x 3 + x.(-2x) + x.1 + 1.x 3 + 1.(-2x) + 1.1 = x 5 – 2x 3 + x 2 + x 4 – 2x 2 + x + x 3 – 2x + 1 = x 5 + x 4 – x 3 – x 2 – x + 1 Hệ số của lũy thừa bậc ba là – 1 Hệ số của lũy thừa bậc hai là – 1 Hệ số của lũy thừa bậc nhất là – 1 Tổng các hệ số này là -1 +(-1) + (-1) = -3

Đáp án đúng là C.

Ta có:

(x2 + x + 1)(x3 – 2x + 1)

= x2.x3 + x2.(-2x) + x2.1 + x.x3 + x.(-2x) + x.1 + 1.x3  + 1.(-2x) + 1.1

= x5 – 2x3 + x2 + x4 – 2x2 + x + x3 – 2x + 1

= x5 + x4 – x3 – x2 – x + 1

Hệ số của lũy thừa bậc ba là – 1

Hệ số của lũy thừa bậc hai là – 1

Hệ số của lũy thừa bậc nhất là – 1

Tổng các hệ số này là -1 +(-1) + (-1) = -3

5

Câu hỏi tương tự

Cho M = 24. ( 5 2 + 1 ) ( 5 4 + 1 ) ( 5 8 + 1 ) ( 5 16 + 1 ) và N = 5 32 . Hãy so sánh M và N.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG