Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính tổng các giá trị thỏa mãn ( x + 2 ) 2 + x = 10.

Tính tổng các giá trị thỏa mãn 

  1. -4

  2. -5

  3. 3

  4. 1,6

R. Roboteacher104

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( x + 2 ) 2 + x = 10 ⇔ x 2 + 4 x + 4 + x − 10 = 0 ⇔ x 2 + 5 x − 6 = 0 ⇔ ( x − 1 ) ( x + 6 ) = 0 ⇔ x = 1 ∨ x = − 6 Tổng các giá trị thỏa mãn là: 1 + − 6 = − 5 Đáp án B

Tổng các giá trị thỏa mãn là: 

Đáp án B

1

Câu hỏi tương tự

Tìm A biết: 3 ab − b 2 a − A = ab + b 2 a

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG