Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính tổng các giá trị nguyên của tham số m trên [ − 20 ; 20 ] để hàm số y = sin x − 1 sin x + m ​ nghịch biến trên khoảng ( 2 π ​ ; π ) .

Tính tổng các giá trị nguyên của tham số  trên  để hàm số  nghịch biến trên khoảng .


 

  1. 209

  2. 207

  3. -209

  4. -210

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Đặt t = sin x , t ∈ ( 0 ; 1 ) . Khi đó hàm số trở thành y = t − 1 t + m ​ . Ta có y ′ = ( t − 2 ) 2 − 1 − m ​ . Do đó hàm số nghịch biến trên ( 0 ; 1 ) khi và chỉ khi y ′ > 0 ⇔ − 1 − m > 0 ⇔ m < − 1. Vì m nguyên trên [ − 20 ; 20 ] nên m ∈ { − 20 ; ... ; − 3 ; − 2 } . Khi đó − 20 − 19 − ... − 3 − 2 = − 209 .

Chọn C

Đặt Khi đó hàm số trở thành .

Ta có  . Do đó hàm số nghịch biến trên  khi và chỉ khi  Vì  nguyên trên  nên . Khi đó .

 

2

Câu hỏi tương tự

T ì m m để ph ươ ng tr ì nh sau c ó nghi ệ m th ự c: 3 ( 3 x − 2 ) 3 3 x − 2 ​ + 2 ( 6 − 5 x ) 6 − 5 x ​ − 48 x = m

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG