Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính tổng các giá trị a để ∫ 1 a ​ ( 3 − x ) 3 x − 2 ​ d x = 0

Tính tổng các giá trị a để 

  1. 0,3

  2. 0,9

  3. 1

R. Roboteacher4

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

t = 3 − x ( t ∈ 2 ; 3 − a ) ⇒ d t = − d x I = − ∫ 2 3 − a ​ t 3 1 − t ​ d t = ( 2 t 2 1 ​ − t 1 ​ ) ∣ ∣ ​ 2 3 − a ​ = 2 ( 3 − a ) 2 1 ​ − 3 − a 1 ​ − 8 1 ​ + 2 1 ​ I = 0 ⇔ 2 ( 3 − a ) 2 1 ​ − 3 − a 1 ​ = − 8 3 ​ ⇔ 3 a 2 − 10 a + 7 = 0 ⇔ a 1 ​ = 1 , a 2 ​ = 3 7 ​ ⇒ a 1 ​ + a 2 ​ = 3 10 ​

1

Câu hỏi tương tự

Họ các nguyên hàm của là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG