Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính tổng: S = 7 3 0 ​ C 6 0 ​ + 6 3 1 ​ C 6 1 ​ + 6 3 2 ​ C 6 2 ​ + ... + 1 3 6 ​ C 6 6 ​

Tính tổng: 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: ( x + 3 ) 6 = C 6 0 ​ x 6 + C 5 1 ​ x 5 .3 + C 6 2 ​ x 4 . 3 2 + ... + C 6 6 ​ . 3 6 ⇒ ∫ 0 1 ​ ( x + 3 ) 6 d x = ∫ 0 1 ​ C 6 0 ​ x 6 d x + ∫ 0 1 ​ C 6 1 ​ x 5 3 d x + ∫ 0 1 ​ C 6 2 ​ x 4 . 3 2 d x + ... + ∫ 0 1 ​ C 6 6 ​ 3 6 d x ⇒ 7 ( x + 3 ) 7 ​ ∣ ∣ ​ 0 1 ​ = C 6 0 ​ 7 x 7 ​ ∣ ∣ ​ 0 1 ​ + 3. C 6 1 ​ 6 x 6 ​ ∣ ∣ ​ 0 1 ​ + 3 2 C 6 2 ​ 5 x 5 ​ ∣ ∣ ​ 0 1 ​ + ... + 3 6 C 6 6 ​ x ∣ 0 2 ​ ⇒ 7 4 7 − 3 7 ​ = 7 1 ​ C 6 0 ​ + 6 3 ​ C 6 1 ​ + 5 3 2 ​ C 6 2 ​ + ... + 3 6 C 6 6 ​ Hay S = 7 4 7 − 3 7 ​

Ta có: Hay 

2

Câu hỏi tương tự

Trong một khối đa diện thì :

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG