Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính tích a ) D = 3 2 2 ​ ⋅ 8 3 2 ​ ⋅ 15 4 2 ​ ⋅ 24 5 2 ​ ⋅ 35 6 2 ​ ⋅ 48 7 2 ​ ⋅ 63 8 2 ​ ⋅ 80 9 2 ​ b ) E = 9 8 ​ ⋅ 16 15 ​ ⋅ 25 24 ​ … 2500 2499 ​

Tính tích

 

H. Học_Sinh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) D = 1.3 2.2 ​ ⋅ 2.4 3.3 ​ ⋅ 3.5 4.4 ​ … 7.9 8.8 ​ ⋅ 8.10 9.9 ​ = ( 1.2.3 … 7.8 ) ( 3.4.5 … 9.10 ) ( 2.3.4 … 8.9 ) ( 2.3.4 … 8.9 ) ​ = 10 9.2 ​ = 5 9 ​ b) E = 3.3 2.4 ​ ⋅ 4.4 3.5 ​ ⋅ 5.5 4.6 ​ … 50.50 49.51 ​ = ( 3.4.5 … 50 ) ( 3.4.5 … 50 ) ( 2.3.4 … 49 ) ( 4.5.6 … 51 ) ​ = 50.3 2.51 ​ = 25 17 ​

a) 

b)  

6

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính: A = 24 9 ​ − 41 7 ​ + 24 15 ​ + 0 , 75 − 41 34 ​

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG