Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính tích phân I = ∫ 1 3 ​ x 3 + 3 x d x ​

Tính tích phân

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có ∫ 1 3 ​ x 3 + 3 x d x ​ = ∫ 1 3 ​ x ( x 2 + 3 ) d x ​ = ∫ 1 3 ​ x 2 ( x 2 + 3 ) x d x ​ = 2 1 ​ ∫ 1 3 ​ x 2 ( x 2 + 3 ) d x 2 ​ = 6 1 ​ ∫ 1 3 ​ ( x 2 1 ​ − x 2 + 3 1 ​ ) d x 2 = 6 1 ​ ( ln x 2 + 3 x 2 ​ ) 1 3 ​ = 6 1 ​ ( ln 4 1 ​ − ln 4 3 ​ ) = 6 1 ​ ln 3 1 ​ = − 6 ln 3 ​ . Vậy I = − 6 ln 3 ​

Ta có

Vậy

1

Câu hỏi tương tự

Nếu ∫ f ( x ) d x = x 1 ​ + ln x + C thì f(x)bằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG