Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính tích phân

Tính tích phân I equals integral subscript 0 superscript 1 x ln left parenthesis 1 plus x squared right parenthesis d x

  1. I equals 193 over 1000

  2. I equals ln space 2 minus 1 half

  3. I equals ln space 3 minus 1

  4. I equals 3 over 2 ln space 3 minus 3 over 2

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho f(x) là hàm liên tục cùng đạo hàm của nó trên [a,b]. Giả sử f ( a ) = f ( b ) = 0 và cho M = x ∈ [ a , b ] M a x ​ ∣ f ′ ( x ) ∣ . Chứng minh rằng ( b − a ) 2 4 ​ ∫ a b ​ ∣ f ( x ) ∣ d x ≤ M

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG