Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính tích phân

Tính tích phân I equals integral subscript 0 superscript 1 x ln left parenthesis 1 plus x squared right parenthesis d x

  1. I equals 193 over 1000

  2. I equals ln space 2 minus 1 half

  3. I equals ln space 3 minus 1

  4. I equals 3 over 2 ln space 3 minus 3 over 2

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tính ∫ 0 1 ​ 2 x 1 − x ​ dx

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG