Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

 

 

Tính tích phân I = ∫ 0 1 ​ ∣ ∣ ​ x 2 − 2 x + 1 ∣ ∣ ​ d x

Tính tích phân 

  1. 1

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp số B. .

Đáp số B.

I equals integral subscript 0 superscript 1 open vertical bar x squared minus 2 x plus 1 close vertical bar d x equals integral subscript 0 superscript 1 open parentheses x minus 1 close parentheses squared d x equals open parentheses x cubed over 3 minus x squared plus x close parentheses large vertical line subscript 0 superscript 1 equals 1 third.

 

.
 

1

Câu hỏi tương tự

Nguyên hàm của hàm số f ( x ) = cot 2 x là:

15

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG