Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính tích phân I = ∫ 0 1 ​ ( x − 3 ) e x d x

Tính tích phân 

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đ ặ t { u = x − 3 d v = e x d x ​ ⇒ { d u = d x v = e x ​ I = ( x − 3 ) e x ∣ ∣ ​ 1 0 ​ − ∫ 0 1 ​ e x d x = [ ( x − 3 ) e x − e x ] ∣ ∣ ​ 1 0 ​ = 4 − 3 e ​

1

Câu hỏi tương tự

Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = x.sinx có dạng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG