Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính tích phân I = ∫ 0 2 ​ min { 3 x , 4 − x } d x

Tính tích phân 

R. Roboctvx92

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt h ( x ) = 3 x − ( 4 − x ) = 3 x + x − 4 Bảng xét dấu I = ∫ 0 1 ​ 3 x d x + ∫ 1 2 ​ ( 4 − x ) d x = ln 3 3 x ​ ∣ ∣ ​ 0 1 ​ + ( 4 x − 2 x 2 ​ ) ∣ ∣ ​ 1 2 ​ = ln 3 2 ​ + 2 5 ​ Vậy I = ln 3 2 ​ + 2 5 ​

Đặt 

Bảng xét dấu

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

∫ 2 3 ​ x 2 − 1 x d x ​ = ln b a ​ ​ ,với a, b nguyên dương và phân số tối giản. Tìm tổng các nghiệm phương trình x 2 − ( 2 a + b ) x − 1 = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG