Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính tích phân 0 1 ​ ∫ 1 + x 8 x 3 ​ d x

Tính tích phân 

R. Roboctvx95

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt x 4 = tan t v ớ i t ∈ ( − 2 π ​ ; 2 π ​ ) ⇒ x 3 d x = 4 1 ​ ( 1 + tan 2 t ) d t Khi x = 0 thì t = 0 và khi x = 1 thì t = 4 π ​ Ta được 0 1 ​ ∫ 1 + x 8 x 3 ​ d x = 0 1 ​ ∫ 1 + ( x 4 ) 2 x 3 ​ d x = 4 1 ​ 0 4 π ​ ​ ∫ 1 + tan 2 t 1 + tan 2 t ​ d t = 4 1 ​ 0 4 π ​ ​ ∫ d t = 16 π ​

Đặt 

Khi x = 0 thì t = 0 và khi x = 1 thì t = 

Ta được

 

1

Câu hỏi tương tự

CMR 2 π ​ ≤ 0 2 π ​ ​ ∫ 1 + 8 sin 2 x d x ​ ≤ 2 3 π ​

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG