Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính tích phân

Tính tích phân display style integral subscript pi end subscript superscript fraction numerator 4 pi over denominator 3 end fraction end superscript   fraction numerator d x over denominator sin invisible function application x over 2 end fraction

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

I = ∫ π 3 4 π ​ ​ + 3 m u sin 2 x ​ d x ​ = 2 ∫ π 3 4 π ​ ​ + 3 m u 1 − cos 2 2 x ​ sin 2 x ​ ⋅ d 2 x ​ ​ = − 2 ∫ π 3 4 π ​ ​ + 3 m u 1 − cos 2 2 x ​ d cos 2 x ​ ​

table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell text  Đặt  end text t equals cos invisible function application x over 2 not stretchy rightwards double arrow I equals negative 2 integral subscript 0 superscript negative 1 divided by 2 end superscript   fraction numerator d t over denominator 1 minus t squared end fraction end cell row cell equals integral subscript negative 1 half end subscript superscript 0   open parentheses fraction numerator 1 over denominator 1 minus t end fraction plus fraction numerator 1 over denominator 1 plus t end fraction close parentheses d t end cell row cell I equals open ln invisible function application fraction numerator 1 plus t over denominator 1 minus t end fraction close vertical bar subscript negative 1 divided by 2 end subscript superscript 0 equals ln invisible function application 3. end cell end table

1

Câu hỏi tương tự

B i e ^ ˊ t ∫ 0 1 ​ f ( x ) d x = 2 1 ​ khi đ o ˊ ∫ 0 1 ​ 2 f ( x ) d x =

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG