Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính tích phân I = ∫ 0 π ​ e x cos x d x

Tính tích phân 

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đ ặ t { u = cos x d v = e x d x ​ ⇒ { d u = − sin x d x v = e x ​ T a c o ˊ ∫ 0 π ​ e x cos x d x = e x cos x ∣ ∣ ​ π 0 ​ + ∫ 0 π ​ e x sin x d x ( 1 ) Đ ặ t { u 1 ​ = sin x d v 1 ​ = e x d x ​ ⇒ { d u 1 ​ = cos x d x v 1 ​ = e x ​ T a đư ợ c ∫ 0 π ​ e x sin x d x = e x sin x ∣ ∣ ​ π 0 ​ − ∫ 0 π ​ e x cos x d x ( 2 ) T ừ ( 1 ) v a ˋ ( 2 ) ⇒ I = 2 1 ​ ( e x cos x + e x sin x ) ∣ ∣ ​ π 0 ​ = − 2 1 ​ ( e π + 1 )

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hypebol ( H ) : 2 x 2 ​ − 3 y 2 ​ = 1 và điểm M(2;1). Viết phương trình đường thẳng đi qua M, biết đường thẳng đó cắt (H) tại hai điểm phân biệt A, B mà M là tru...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG