Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính tích phân I= ∫ 0 3 ​ ma x { x 3 ; 4 x 2 − 3 x } d x

Tính  tích phân I= 

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Trên đoạn [0;3] Xét x 3 ≥ 4 x 2 − 3 x ⇔ x 3 − 4 x 2 + 3 x ≥ 0 ⇔ x(x-1)(x-3) ≥ 0 ⇒ x ∈ [ 0 ; 1 ] d o x ∈ [ 0 ; 3 ] Vậy { x ∈ [ 0 ; 1 ] ⇒ x 3 ≥ 4 x 2 − 3 x x ∈ [ 0 ; 3 ] ⇒ x 3 ≤ 4 x 2 − 3 x ​ ⇒ x ∈ [ 0 ; 3 ] ma x ​ { x 3 ; 4 x 2 − 3 x } = { x 3 khi x ∈ [ 0 ; 1 ] 4 x 2 − 3 x khi x ∈ [ 1 ; 3 ] ​ KHi đó I= ∫ 0 3 ​ ma x { x 3 ; 4 x 2 − 3 x } d x dx= ∫ 0 3 ​ x 3 d x + ∫ 0 3 ​ ( 4 x 2 − 3 x ) d x = 12 275 ​

Trên đoạn [0;3]

Xét x(x-1)(x-3)

Vậy 

KHi đó I=dx=

1

Câu hỏi tương tự

Tính I= ∫ a b ​ sin ( x + 6 π ​ ) theo m, n biết rằng ∫ b a ​ ( sin x + cos x ) d x = m ; ∫ a b ​ ( sin − cos x ) d x = n

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG